Ewidencja Środków TrwałychŚRODKI TRWAŁE


Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych – prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi handlowe muszą prowadzić ewidencję środków trwałych.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości, przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. 

Co zaliczamy do środków trwałych


Zalicza się do nich w szczególności: 


- nieruchomości - grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, 


- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, 


- ulepszenia w obcych środkach trwałych, 


- inwentarz żywy. 

Natomiast, zgodnie z wytycznymi ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, aby wpisać dany środek trwały do ewidencji, jego wartość początkowa musi przekraczać 3500 PLN. Dodatkowo środek taki musi być także własnością lub współwłasnością podatnika.

Kto powinien ewidencjonować majątek trwały firmy


Zgodnie z ustawą o rachunkowości, każdy przedsiębiorca zobowiązany jest ewidencjonować majątek firmy. W tym celu tworzona jest ewidencja środków trwałych.

Nasze biuro może utworzyć i poprowadzić w imieniu przedsiębiorcy taką niezbędną dokumentację.

Zapraszamy do nas Biuro Rachunkowe "RACHUBA".